معماری فرایندهای سازمان

معماری فرآیند یک مدل مفهومی است که فرآیندها را در یک شرکت نشان داده و روابط بین آنها را به نمایش می‌گذارد. معمولاً این روابط بر اساس دو دیدگاه تعریف می‌شوند. از یک طرف فرآیندها را می‌تواند در یک رابطه‌ی مصرف‌کننده – تولید‍‌کننده باشد. به این معنی که یک فرآیند برای فرآیندی دیگر یک خروجی را که ورودی دیگری است تعبیه می‌کند.

علاوه بر رابطه مصرف کننده – تولید کننده، یک معماری فرآیندی سطوح مختلفی از جزئیات را تعریف می‌کند.

سطوح مختلف جزئیات در یک معماری فرایند

بخشی از معماری فرآیند که سطوح فرآیندی را نمایش می‌دهد با عنوان مدل چشم اندازی فرآیند (Process Landscape Model) می‌شناسند یا ساده‌تر بگویم، معماری فرآیند بر سطح یک. این مدل، فرآیندهای اصلی را در یک سطح خلاصه نمایش می‌دهد. هر عنصر در این مدل چشم انداز فرآیند به یک فرآیند کسب و کار در سطح دوم اشاره می‌کند.

این سطح دو فرآیند را با اجزای بیشتری نمایش می‌دهد، اما هنوز نسبتاً خلاصه هستند. هر عنصر در سطح دوم به فرآیندهای سطح سوم که دارای جزئیات بیشتر هستند، اشاره دارند. مدل‌های فرآیند در سطح سوم جزئیات کامل فرآیندها شامل جریان‌های کنترلی، داده‌های ورودی و خروجی، مشارکت کنندگان تخصیص یافته را نشان می‌دهد، که در فصل‌های مربوط به مدلسازی در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.

بزرگترین چالش برای تعریف یک معماری فرآیند، تعریف مدل چشم انداز فرآیند است، یعنی دریافت فرآیندها در سطح یک. معماری فرآیند در سطح یک باید با نگاه اول قابل درک باشد، نباید بیشتر از تقریباً ۲۰ طبقه از فرآیندهای کسب و کار در آن باشد. همچنین باید به طور مناسب کامل باشد، به طوریکه تمامی کارمندان در شرکت بتوانند کارهای روزانه خود را در آن شامل بدانند و آن را به عنوان یک تعریف رضایت بخش از شرکت قبول کنند.

بنابراین، تعریف معماری فرآیند به شیوه سیستماتیک با تمرکز خوب بر مشتقات مدل چشم انداز فرآیند امری مهم است.

فهرست