مدلسازی فرایندهای کسب و کار (Business Process Modeling)

اکثر پروژه ­هاي تحليل حوزه کسب ­و کار و شناسايي فرآيندها در جهت تغيير و بهبود کسب­ و کار تعريف مي­ شوند. فهم دقيق و درست فرآيندهاي کسب و کار در ابتداي اين پروژه ها و سپس بهبود آنها، يکي از بهترين روش ها براي برآورده کردن نيازهاي کسب و کار سازمان هاي بزرگ مي­ باشد. با مدلسازي صحيح فرآيندهاي کسب وکار، اين پروژه ها علاوه بر ايجاد فرصت هايي براي خودکارسازي کسب و کار، تبديل به ابزاري جهت تغيير و بهبود کسب و کار خواهند شد.

در حال حاضر انواع ابزارها و روش هاي مدلسازي فرآيندها وجود دارد. BPMN به عنوان يک استاندارد جهاني درصدد فراهم کردن محيط و استانداردي پايه براي مستند نمودن فرآيندهاي کسب و کار مي باشد به نحوي که توسط انواع ذينفعان قابل استفاده بوده و فهم مشترکي را بوجود مي آورد و شکاف بين درک و فهم انواع ذينفعان (کاربر نهايي، تحليلگر کسب و کار، تحليلگر سيستم، برنامه ريز، مالک فرآيند، مشتريان و کاربر خارجي) از فرآيندهاي کسب و کار را از بين مي برد.

ويژگي اصلي BPMN، قابليت تبديل آن به زبان هايي است که قابل درک توسط سیستم های نرم افزاری گردش کار و فرايند مي باشد. لازم به ذکر است که BPMN، تا جايي که نياز باشد، قابليت کاربرد داشته و پيچيدگي آن، بستگي به هدف استفاده از آن دارد. BPMN، نموداري تحت عنوان Business Process Diagram فراهم می نماید که به منظور استفاده افراد درگير در طراحي و مديريت فرآيند هاي کسب و کار طرح ريزي شده است.

در واقع مدلسازی فرآیندها فعالیتی است كه توسط تحلیل‌ گران فرآیندها و به منظور استخراج فرآیندهای موجود و نمایش فرآیندهای جدید در تمام متدولوژی‌ها و استراتژی‌های مهندسی مجدد مورد استفاده قرار می ‌گیرد. در چنین فعالیتی تحلیل‌ گران از ابزارهای مدل‌ سازی برای مدل كردن وضعیت فعلی و وضعیت آینده سازمان استفاده می‌كنند.  

فهرست